Thư viện Đại học Phenikaa

Phiên bản Hệ thống 12.0

Thông tin về instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

OpenEduCat Core
Manage Students, Faculties and Education Institute
OpenEduCat Activity
Manage Activities
OpenEduCat Admission
Manage Admissions
OpenEduCat Assignment
Manage Assgiments
OpenEduCat Attendance
Manage Attendances
OpenEduCat Classroom
Manage Classroom
OpenEduCat ERP
Manage Students, Faculties and Education Institute
OpenEduCat Exam
Manage Exam
OpenEduCat Facility
Manage Facility
OpenEduCat Fees
Manage Fees
OpenEduCat Library
Manage Library
OpenEduCat Parent
Manage Parent
OpenEduCat Timetable
Manage TimeTables
Trang web
Enterprise website builder
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Document Sidebar
Document sidebar in form view
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng